Vårt mål

Monument Valley-road

Vårt ultimata mål är att inte finnas. Men innan vi kommit dit behövs ansträngningar.

PatientPerspektivs verksamhet riktar in sig på tre olika nivåer; för privatpersoner, för vårdinstanser samt på politisk nivå:

  1. att verka som en intresseorganisation för privatpersoner som råkat illa ut i vården – hjälpa till med anmälningar, stöd och tips.
  2. att inom vården, på regionnivå samt till privata vårdföretag, kunna bidra med föreläsningar, work shops och utbildning inom patientsäkerhet och bemötande. Vi tror att det är nyttigt för alla inblandade i vården – från beslutsfattarna till sjukhusledningarna till vårdpersonalen, att regelbundet bli påminda om människan – patienten, något PatientPerspektiv kan bidra med genom att berätta om våra egna upplevelser i vården.
  3. att nå politikerna – via opinionsbildning, verka för politiska beslut vilka leder till positiva förändringar inom vården på lång sikt.

PatientPerspektivs mål är dels att bli en röst för de annars tysta, samt att bli en tungt vägande organisation som förmår påverka de politiska vårdbesluten vilka bidrar till ökad patientsäkerhet samt bättre bemötande inom vården.